Vedtekter for Heggedal og omegn Historielag

Org. nr. 994690868

Vedtatt på årsmøtet 05.03.2024

§ 1. Formål
Heggedal og omegn Historielag har til formål å verne om kulturminnene i Heggedalsområdet, og samle inn og spre kunnskap om områdets fortid.

§ 2. Virksomhet
For å nå formålet kan laget, alene eller i samarbeid med andre:

 • arrangere møter, kurs og turer
 • arbeide med utgivelse av historiske artikler, skrifter eller bøker
 • arbeide for registrering, innsamling og vern av gjenstander og kulturminner av alle slag
 • samle skriftlig og muntlige beretninger og informasjon om:

-  personer og slekter

  -  gårder, eiendommer og bygninger

-  kultur- og foreningsliv

-  skikker, overtro og tradisjoner

-  lokale næringsveier, som jordbruk, jakt, fangst, fiske, industri og servicenæringer.

 • registrere og dokumentere innsamlet materiale, og gjøre det tilgjengelig for publikum og til bruk i undervisning.
 • delta i debatter når det gjelder kulturvern for eksempel som høringsinstans i relevante kommunale eller fylkeskommunale saker.

§ 3. Organisatoriske forhold
Laget kan stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Laget samarbeider blant annet med: Historielagene i Asker, Asker Museum, Asker/Heggedal Bibliotek, Heggedal innbyggertorg, Heggedalsposten, Heggedal Nærmiljøsentral og Heggedal Hovedgårds venner.

§ 4 Medlemskap
Laget har følgende medlemskategorier:

 • årsbetalende personlige medlemmer
 • årsbetalende institusjon, organisasjon eller lignende

Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste to år kan strykes som medlem.

§ 5. Årsmøtet
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer varsles om årsmøtet ved kunngjøring minst 6 uker på forhånd. Innkalling skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet og inneholde saksliste, årsberetning, årsregnskap, styrets forslag til endring av vedtekter eller forslag som styret har mottatt innen vedtatte frister.

Årsmøtet skal behandle:

 • godkjenning av innkalling og saksliste
 • ·valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 • årsberetning
 • årsregnskap og revisors beretning
 • budsjett og planer for lagets arbeid i det kommende året
 • årskontingent
 • eventuelle innsendte saker
 • ·valg av styre, revisor og valgkomite.

Medlemmer kan ikke la seg representere ved fullmakt. Årsbetalende institusjon, organisasjon eller lignende kan møte med én representant som har samme rettigheter som et personlig medlem.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet. Saker blir avgjort på årsmøtet ved vanlig flertall.

Årsmøtet velger styrets leder samt minimum 3 styremedlemmer, revisor og valgkomite med minimum 2 medlemmer. Styrets leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for to år. Ved valg skal det sikres kontinuitet i styret.

Styret kan oppnevne arbeidsgrupper ved behov.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisor eller en 1/5 av medlemmene i laget krever det. Møtet innkalles med minst 1 måneds varsel og skal bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6. Styret
Laget ledes av styret. Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver seg imellom som for eksempel nestleder, kasserer/økonomiansvarlig, sekretær, kontaktperson ved reguleringssaker.

Styret kan gjøre vedtak når mer enn 50% av styremedlemmene er tilstede.

Styret skal jevnlig arrangere medlemsmøter og andre aktuelle tiltak. Styret sender ut program til medlemmene for møter, turer eller befaringer 1 eller 2 ganger om året.

Styret kan oppnevne de utvalg det finner nødvendig; likeså personer eller grupper til å ivareta spesielle funksjoner eller historisk-faglige oppgaver. Utvalgene bør ha en fast kontakt i styret.

§ 7. Vedtektsendring
Vedtektsendring kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte, og krever 2/
3 flertall.

§ 8. Oppløsning
Dersom et ordinært årsmøte vedtar at laget skal legges ned, skal saken behandles på et ekstraordinært årsmøte minst 1, maksimalt 3 måneder senere. Vedtak krever ¾ flertall.

Hvis laget blir oppløst eller går inn, tilfaller lagets eiendom Asker museum og Asker Bibliotek.